Sare roma
Procentai
RETRO

Patikslintas statybos techninis reglamentas: architektai dalyvaus visame statinio projekto rengime

rengimeAplinkos ministerijai patikslinus statybos techninio reglamentą „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, numatytas tęstinis autorių dalyvavimas statinio projekto rengime. Taip pat patikslintos savivaldybių vyriausiųjų architektų atliekamos funkcijos statinio projektavimo procesuose, statinio ir projekto ekspertizės aktų registracijos tvarka.

Siekiant išvengti autorių teisių pažeidimų ir užtikrinti aukštesnę architektūros sprendinių kokybę,  projektuotojas projekte ir projektiniuose pasiūlymuose turės nurodyti kūrinio autorius. Autoriai turės pasirašyti projektinius pasiūlymus, techninį ir darbo projektą pritardami statinio architektūros sprendiniams. Projektuotojui keičiant projektą jis privalės turėti statinio architektūros kūrinio autoriaus sutikimą.

Jei savivaldybės atsakingi asmenys ar struktūriniai padaliniai turi pateikti išvadas dėl projektinių pasiūlymų, savivaldybės vyriausiasis architektas jas gaus  IS „ Infostatyba”.  

Atsakingi asmenys ar struktūriniai padaliniai įvertinę pritarimui pateiktų projektinių pasiūlymų sprendinius, visuomenės informavimo metu teiktus pasiūlymus, susijusius su jiems priskirta sritimi, turės pateikti išvadas informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Savivaldybės vyriausiasis architektas, įvertinęs atsakingų padalinių išvadas, pritars arba motyvuotai nepritars projektiniams pasiūlymams, apie tai paskelbdamas „Infostatyboje“. Šis pakeitimas ne tik panaikina proceso fragmentiškumą informacinėje sistemoje „Infostatyba“, bet ir leidžia savivaldybės vyriausiajam architektui vienoje vietoje valdyti visas pastabas, pasiūlymus.

Nuo šiol Architektūros įstatyme nurodytas savivaldybės vyriausiojo architekto kompetencijai priskirtas funkcijas atliks savivaldybės vyriausiasis architektas, o techniniai veiksmai, susiję su šių funkcijų atlikimo procesu, galės būti patikėti kitiems savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams.

Dar vienas pakeitimas yra susijęs su ekspertizės aktų registravimu ir peržiūra IS „Infostatyba“. Kai statinio projekto ar statinio ekspertizė bus atliekama pakartotinai, statinio ir projekto ekspertizės rangovai privalės išnagrinėti pirminę ekspertizę atlikusio ekspertizės rangovo IS „Infostatyba“ pateiktas pastabas ir į jas atsižvelgti arba atmesti nurodant argumentus. Be to, ekspertizės rangovai IS „Infostatyba“ galės peržiūrėti savo ar kito ekspertizės rangovo atliktos ekspertizės aktus, kai bus atliekama pakartotinė to paties projekto ar statinio ekspertizė.

Kitas minėto statybos techninio reglamento patikslinimas yra susijęs su Elektros energetikos įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytais elektros energijos persiuntimo elektros tinklais patikimumo reglamentavimo pokyčiais, pagal kuriuos vartotojai nebeskirstomi į tris patikimumo kategorijas.

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode